Ubezpieczenie członków PTTK

Ubezpieczenie członków PTTK

UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW PTTK Jeśli jesteś członkiem PTTK i posiadasz ważną legitymację członkowską z opłaconą aktualną składką członkowską – to niezależnie od wieku jesteś ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz kosztów leczenia i ratownictwa za granicą.

Ubezpieczycielem jest AXA TUiR S.A. (Umowa ubezpieczeniowa nr 5834 – 02.964.413 ważna do 31.03.2018r.*).

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na terytorium całego świata w wariancie obejmującym pełny czas ochrony ubezpieczeniowej (24 godziny), w szczególności w życiu prywatnym oraz: 1) podczas uczestnictwa w imprezach PTTK w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową, za które uznaje się wszystkie imprezy organizowane lub współorganizowane przez struktury organizacyjne PTTK, których wykaz jest dostępny na każde żądanie AXA. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również wszystkie imprezy PTTK związane z rekreacyjnym uprawianiem sportów wodnych i konnych. 2) podczas pobytu w obiektach PTTK będących w użytkowaniu lub własnością PTTK w związku z realizacją zadań statutowych lub z tytułu korzystania z noclegu albo atrakcji turystycznych, 3) podczas zdobywania odznak turystycznych PTTK, 4) podczas indywidualnego (organizowanego samodzielnie oraz poza strukturami PTTK) uprawiania turystyki.

W zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ochrona obejmuje: 1) koszty leczenia 2) koszty transportu do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej na terenie RP lub kraju rezydencji, 3) koszty transportu zwłok do miejsca pochówku na terenie RP lub kraju rezydencji, 4) koszty związane z organizowaniem i świadczeniem natychmiastowej pomocy assistance

PAMIĘTAJ: W ramach umowy ubezpieczenia AXA TUiR S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie: śmierci ubezpieczonego (suma ubezpieczenia 12.500 PLN), trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (s.u. 23.000 PLN), wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu (s.u. 8.000 PLN), zwrotu kosztów nabycia protez i środków pomocniczych (s.u. 3.000 PLN), zwrotu kosztów operacji kosmetycznych (s.u. 3.000 PLN), zwrotu kosztów ratownictwa (s.u. 5.000 EUR), zwrotu kosztów leczenia podczas podróży poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (s.u. 5.000 PLN).

  • Uwaga! Upewnij się w swoim oddziale czy jesteś nadal ubezpieczony na kolejne lata! Jeżeli ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi: 1. Niezwłocznie skorzystaj z pomocy lekarza. 2. Wypełniaj zalecenia lekarskie. 3. Na ile jest to możliwe postępuj tak, aby minimalizować następstwa wypadku. 4. Zgłoś szkodę AXA TUiR S.A. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: swiadczenia.wow@axa-polska.pl lub bezpośrednio na adres: Departament Obsługi Klientów Wydział Spraw Klientów AXA Polska, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa 5. AXA potwierdzi przyjęcie zgłoszenia szkody nie później niż w terminie 7 dni roboczych i przekaże Ubezpieczonemu bądź osobie uprawnionej informacje o nadanym numerze szkody oraz o brakujących dokumentach niezbędnych do ustalenia zasadności roszczeń. 6. Zasady obsługi grupowego ubezpieczenia NNW w zakresie rozpatrywania roszczeń i wypłaty świadczeń, formularze i zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej http://www.pttk.pl/zycie/ubezpieczenia/
    W razie zajścia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku poza granicami RP –związanego z ubezpieczeniem kosztów leczenia i assistance podczas podróży zagranicznej – Ubezpieczony zobowiązany jest do postępowania zgodnie z poniższymi postanowieniami: a) przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie bezwzględnie i niezwłocznie zgłosić telefonicznie prośbę o pomoc do Centrum Alarmowego – INTER PARTNER ASSISTANCE POLSKA S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa tel. (022) + 48 (22) 575 90 80, fax: + 48 ( 22) 575 90 82. Centrum Alarmowe czynne 7 dni w tygodniu 24 h. b) dokładnie wyjaśnić pracownikowi Centrum Alarmowego okoliczności, w jakich Ubezpieczony się znajduje, jakiej pomocy potrzebuje oraz podać niezbędne informacje o ubezpieczeniu (numer umowy generalnej, imię i nazwisko Ubezpieczonego, numer kontaktowy), c) umożliwić lekarzom Centrum Alarmowego dostęp do wszystkich informacji medycznych, d) stosować się do zaleceń Centrum Alarmowego, udzielając informacji i niezbędnych pełnomocnictw , kontakt z Centrum Alarmowym i uzyskanie gwarancji pokrycia kosztów leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, a także kosztów transportu medycznego i transportu zwłok są warunkiem przyjęcia odpowiedzialności Towarzystwa.

informacja pochodzi z ulotki ze strony : Ulotka ZG PTTK – ubezpieczenie AXA TUIR 2016